Huisreglement

Indien u de terreinen van Ambianz betreedt, bent u verplicht zich te onderwerpen aan de volgende huisregels:

 1. Legitimatie is altijd verplicht.
 2. U dient zich bij het toetreden van deze uitgaansgelegenheid en in bepaalde gevallen in het bedrijf te onderwerpen aan visitatie/detectie. Bij weigering – waar u overigens recht op heeft, kan de toegang geweigerd worden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 3. Aanwijzingen van het personeel of de beveiliging dienen altijd te worden opgevolgd. Bij weigering volgt uitzetting door de beveiligingsdienst cq. organisatie.
 4. Het bezit van slag-, steek-, vuur- of verlammingswapens is verboden. Bij overtreding volgt altijd een aanhouding.
 5. Agressie (ook mondeling), bedreigingen en vernielingen van goederen zijn verboden. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst. In ernstige gevallen wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie. Er kan ook aangifte gedaan worden.
 6. Bij beschadigingen en vernielingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en of vernieuwingskosten. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst en een aanhouding met aangifte bij de politie.
 7. Correcte kleding is verplicht. Kleding voorzien van discriminerende of racistische teksten is verboden, evenals trainingsbroeken.
 8. Op diverse plaatsen in het bedrijf zijn camera's gemonteerd. Een ieder die dit bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 9. Het is verboden in of rondom de Ambianz drugs (soft en/of hard) te bezitten/gebruiken of te verhandelen.
 10. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie evenals agressie ten opzichte van de ondernemer, medewerkers en bezoekers worden niet getolereerd. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst.
 11. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht de beveiliging in te schakelen en dit niet zelf op te lossen.
 12. Het is niet toegestaan eigen drank en / of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 13. Het is niet toegestaan eigendommen van Ambianz mee buiten de locatie te nemen, hieronder vallen ook restanten van drank en dergelijke.
 14. De door u gekochte munten kunnen niet ingewisseld worden.
 15. Semafoons dan wel foto en/of videoapparatuur zijn binnen deze gelegenheid niet toegestaan mits hier vooraf toestemming voor is verkregen.
 16. Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd bij het moment van ontstaan te melden. Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt uw klantrecht.
 17. Gebruik van garderobe is op eigen verantwoordelijkheid. Organisatie en derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 18. Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen en zijn tevens niet toegestaan op de dansvloer.
 19. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot het bedrijf / terrein te ontzeggen.
 20. Alle maatschappelijke normen en waarden gelden in deze uitgaansgelegenheid.
 21. Ambianz handelt onder de "Uniforme voorwaarden Horeca". Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie gemeld worden, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd.
 22. De directie/eigenaar van de locatie en/of organisatoren, dan wel personen die voor deze onderneming werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die bezoekers kunnen ondervinden.

Ambianz Event & Party Center wenst je een gezellige en veilige avond uit!